TsDKFFA logo

Центральний державний кінофотофоноархів України
імені Г. С. Пшеничного

 Головна  |  Про архів  |  Контакти |  Вакансії  |  Анонси | Мапа сайту 

Вакансії


Завідувач сектора забезпечення діловодства та правової роботи:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • забезпечує реєстрацію вхідних, вихідних і внутрішніх документів у тому числі заяв, скарг та запитів громадян;
 • проводить попередній розгляд, відбір і підготовку документів для доповіді керівництву архіву;
 • регулює проходження документів в архіві і виконання документів у встановлені строки та контролює порядок зберігання вхідних документів у структурних підрозділах та їх виконання у встановлені строки;
 • організовує діловодство за зверненнями громадян;
 • здійснює інвентаризацію виданих архівом наказів з метою визначення їх актуальності та приведення до вимог чинних нормативно-правових актів;
 • - організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів;
 • розробляє інструкцію з діловодства;
 • організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав i законних інтересів архіву;
 • організовує роботу, пов’язану з приведенням нормативно-правових актів та iнших документів підготовлених іншими структурними підрозділами архіву до вимог чинного законодавства.Старший зберігач фондів сектору зберігання та обліку фотодокументів:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • здійснює приймання фотодокументів нових надходжень в архівосховище та розміщення їх на місця постійного зберігання;
 • здійснює шифрування, маркування та оформлення пакування фотодокументів;
 • здійснює в установленому порядку видавання (приймання) фотодокументів з архівосховища для виконання замовлень користувачів, для виготовлення копій фонду користування, страхового фонду та для виконання інших видів робіт;
 • забезпечує своєчасне повернення документів до архівосховища і підкладання їх на місця постійного зберігання;
 • веде облік видавання та повернення документів;
 • здійснює перевірення наявності, контроль фізичного та технічного стану фотодокументів, страхового фонду, фонду користування фотодокументів та оформляє результати роботи згідно правил;
 • веде пошук невиявлених документів, відбір на реставрацію;


Архівіст І категорії сектору зберігання та обліку фонодокументів:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • здійснює облік документів НАФ, страхового фонду, фонду користування документів;
 • здійснює вивіряння архівних описів з перескладанням підсумкових записів в них;
 • - уточнює облікові дані в архівних описах;
 • складає переліки невиявлених документів та проводить розшук невиявлених;
 • вносить зміни в облікові документи на основі рішень експертно-перевірної комісії архіву та інших документів, передбачених нормативно-методичними документами;
 • здійснює копіювання документів НАФ для виконання замовлень користувачів, для виготовлення страхового фонду та фонду користування документів;
 • здійснює опрацювання цифрових копій документів у спецпрограмах ПК;
 • веде облік оцифрованих документів, передає цифрові копії відповідно складених актів передавання до електронного сховища;


Провідний архівіст відділу формування НАФ:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • проводить відбір, експертизу цінності, приймання документів на постійне зберігання до архіву;
 • готує відповідні матеріали на розгляд ЕПК архіву, ЦЕПК Укрдержархіву;
 • складає описи постійного зберігання фото-, фоно-, відео-, кінодокументів, подає їх на схвалення ЕПК архіву;
 • присвоює архівні облікові номери документам, внесеним до НАФ;
 • проводить перевіряння технічного і фізичного стану нових надходжень документів у процесі проведення експертизи цінності;
 • складає доповідні записки про документи установ для включення до списку установ - джерел комплектування.


Архівіст І категорії відділу формування НАФ:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • проводить відбір документів в юридичних та фізичних осіб, приймання їх на зберігання до архіву та експертизу цінності;
 • готує відповідні матеріали на розгляд ЕК установ - джерел формування НАФ та ЕПК архіву;
 • складає описи постійного зберігання фото-, фоно-, відео-, кінодокументів, подає їх на схвалення ЕПК архіву;
 • присвоює архівні облікові номери документам, віднесеним до НАФ;
 • проводить перевіряння технічного і фізичного стану нових надходжень документів у процесі проведення експертизи цінності;
 • веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними особами, що здійснюють повноваження власника, щодо передання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву;
 • веде список фізичних осіб – власників документів у зоні комплектування;
 • веде наглядові справи установ – джерел комплектування архіву.


Архівіст І категорії відділу використання інформації документів (читальна зала):
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • Архівіст І категорії відділу використання інформації документів (читальна зала):
 • бере участь у підготовці публікацій документів та оприлюдненні інформації, що міститься в документах НАФ, під час підготовки виставок;
 • бере участь в інформаційному забезпеченні користувачів за їх запитами та в порядку ініціативного інформування, а також виданні довідково-інформаційної літератури та архівних довідників про склад і зміст документів архіву;
 • бере участь у вдосконаленні системи довідкового апарату (здійснює каталогізацію документів архіву, зокрема, систематизує і включає до каталогів картки на документи архіву, деталізує розділи каталогів).


Інженер І категорії відділу адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення:
Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта
Обов’язки:
 • забезпечує безперебійну експлуатацію обладнання архіву;
 • здійснює профілактичне обслуговування обладнання архіву з метою надійної та довговічної його роботи;
 • здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному та електричному обладнанні;
 • вивчає умови роботи обладнання архіву, окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин їх передчасного зносу;
 • проводить профілактичні огляди та ремонтно-налагоджувальні роботи.
 • контролює правильність підключення обладнання архіву до електромережі, наявність заземлення (занулення), навантаження на електромережу з урахуванням виробничих потужностей; у разі виявлення недоліків вживає необхідних заходів з їх усунення;
 • складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильність їх витрачання;
 • бере участь у перевірці технічного стану обладнання, якості ремонтних робіт, а також у прийманні обладнання, яке надходить в архів, в необхідних випадках оформляє документацію на його списання або передавання іншим підприємствам.

Резюме направляти е-mail: tsdkffa@arch.gov.ua
Додаткова інформація за телефоном:
завідувач сектору управління персоналу -
Данилюк Ірина Петрівна тел. (044) 273-30-68
Наша адреса:
вул. Солом’янська, 24, 2 корпус
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного